Associació Cultural Baixa Segarra Santa Coloma de Queralt

 

Ferran Companys Santa Coloma de Queralt

FONS FERRAN COMPANYS
INVENTARI DEL FONS DOCUMENTAL DONAT PEL SR. FERRAN COMPANYS

(1-50) (51-100) (101-145)

Doc.1
11/01/1587 Trasllat del testament de Margarida, muller d'Antoni Rosselló, de Castellbell. 2 folis, 215 x 310 mm, català.
Doc.2 
25/09/1595 Trasllat del testament de Colombina Rosselló, donzella, filla d'Antoni i Margarida, difunta, de Castellbell. 1 foli (i 1 de blanc), 215 x 310 mm, català.
Doc.3
18/02/1599 Capítols matrimonials entre Joan Rufes, del terme de Rojals, i Magdalena Ballver, de Capafonts. 5 fulls (i 1 de blanc), 160 x 215 mm, català. Tinta molt diluïda.
Doc. 4 
04/06/1617 Capítols matrimonials entre Joan Fort, del mas de la Cadeneta, i Tecla Fort, d'Alcover. 2 folis (i 2 de blancs), 215 x 315 mm, català. 
Doc. 5
1624 Venda de censal mort de pensió 100 sous i de propietat 100 ll. feta pels curadors dels pubills Vellet de Capafonts en favor de Joan Martorell, Bernat Fort i Joana Voltora. El censal el va heretar Pere Fort, fill de Marc Fort i descendent de Bernat. 13 fulls, 160 x 215 mm, llatí. Amb cobertes de pergamí i mal estat de conservació a la part central dels folis.
Doc. 6 
12/04/1645 Pere Gras, pagès, del torrent, t. de Mont-ral, reconeix deure a Eulàlia Arganyà, vídua de Capafonts, 9 ll. pel valor de 3 faneques de forment. 1 full (i 1 de blanc), 160 x 215 mm, català. 
Doc. 7 
24/08/1684 Josep Balla ha rebut part del dot promès per Marc Fort, del mas de la Cadeneta, el seu sogre. 1 full (i 1 de blanc), 160 x 215 mm, català. 
Doc. 8
21/07/1711 Fe de baptisme de Pere, Joan, Jaume fill de Marc Fort i d'Isabel, del mas de la Cadeneta. 1 full (i 1 de blanc), 150 x 200 mm, llatí català. 
Doc. 9
04/11/1711 El Consell de Mont-ral atenent que "los traballs son mols y los deutas mols y molt grosos" encarrega censal de 200 ll. en favor de Rafel Margenet, mestre de cases, d'Alcover. 1 full, 150 x 200 mm, català. 
Doc.10
16/04/1742 Matrimoni tractat entre Ramon Fort, del mas, t. de Mont-ral, i Antònia Vendrell, de Farena Relació del promès per ambdues parts i de la roba promesa en capítols per Agustí Vendrell a la seva filla Aldonsa. 2 fulls, 310 x 185 mm, català (malmès).
Doc.11
1756 Relació dels censos, delmes i rendes que el comte de Prades percep de Capafonts segons els capbreu de la data. 1 full, 150 x 215 mm, català. 
Doc.12
03/05/1769 Fe de defunció de Pere Argany, pagès de Capafonts, (original de 13 de febrer de 1718). 1 full, 150 x 215 mm, català.
Doc.13 
19/09/1772 Des de Montblanc demanen si és cert que Josep Moster té 12 fills entre homes i dones i els del primogènit sota el seu càrrec. 1 full, 150 x 215 mm, castellà.
Doc.14
20/06/1773 Compte de propis i arbitris de Mont-ral del 1772. 6 folis, 210 x 295 mm, castellà. 
Doc.15
23/09/1773 Còpia de la vàlua que han de pagar els veïns de Mont-ral. Relació nominal i quantitat a pagar. 2 folis, 210 x 295 mm, català. 
Doc.16
28/09/1773 Pagament de 30 rals per part de Pere Fort, de l'Ajunt. de Mont-ral. 1 full, 150 x 210 mm, català. 
Doc.17
30/12/1773 Pagament de 30 rals per part de Pere Fort, de l'Ajunt. de Mont-ral, a Josep Isern, de 13 rals 30 mvds. del 15 per mil del repartiment o talla del comú. 1 full, 150 x 210 mm, català.
Doc.18 
31/12/1773 Pagament de 30 rals per part de Pere Fort, de l'Ajunt. de Mont-ral, a Josep Isern, de 30 rals per drets de visura del terme.1 full, 150 x 210 mm, català.
Doc.19
17/06/1774 Pau Folch, col.lector, estén rebut a favor de Ramon Fort, del mas de March, de la Cadeneta. Són prorrata d'una pensió. 1 full, 150 x 210 mm, català.
Doc.20
25/01/1775 Valor dels propis i arbitris de Mont-ral de l'any 1774. 1 full (i 1 de blanc), 215 x 305 mm, castellà.
Doc.21
06/07/1776 Fragment de l'estat de comptes de l'Ajuntament. 1 full, 185 x 285 mm, català.
Doc.22
18/03/1779 Pagament de 200 ll. derivades de la quístia del Comtat de Prades. De part dels arrendataris. 1 full, 150 x 210 mm, català. 
Doc.23
25/07/1779 Relació integra de propis i arbitris de Mont-ral del 1778. 9 fulls (i 1 de blanc), 205 x 300 mm, castellà.
Doc.24
1780  Motius pels quals no volen pagar les quísties els de Siurana, Cornudella, Mont-ral i La Riba. 1 full (i 1 de blanc), 160 x 210 mm, català.
Doc.25
24/01/1783 Des de Montblanc demanen al batlle de Mont-ral individualització del nombre d'oms blancs i negres, xops i noguers per al servei de l'artilleria. 1 full, 215 x 310 mm, castellà.
Doc.26
24/07/1783 Rebuda de 12 ll. de la Univ. de Mont-ral en concepte de pensions del 81 i del 82 degudes a Josep de Vidal. 1 full, 110 x 155 mm, català.
Doc.27 
25/05/1784 Compte de Propis i Arbitris del 1783 de l'Ajuntament de Mont-ral. 6 folis, 210 x 300 mm, castellà. 
Doc.28
28/05/1785 Compte de Propis i Arbitris del 1784 de l'Aj. de Mont-ral. 7 folis (1 de blanc), 210 x 300 mm, castellà.
Doc.29
31/07/1785 Nota de les escopetes que l'armer de Valls Josep Pomés havia apariat, de gent de Mont-ral. Es parla de panys i adobs. 1 full, 125 x 220 mm, català.
Doc.30
24/04/1786 Josep Montlleó, armer, ha rebut de Salvador Roig, batlle de Mont-ral, 11 ss. 3 d. per l'adob d'un pany d'escopeta. 1 full, 105 x 150 mm, català. 
Doc.31
27/04/1786 El proc. de la Comunitat de preveres d'Alcover rep 6 ll. de la pensió anual deguda per la Univ. de Mont-ral. 1 full, 155 x 210 mm, català. 
Doc.32
1788/1790/1797
1798/1800-1801
Llibreta de deixes de blat, percepció de terces d'arrendaments, pagament de col.lectors, preus de carbó de carrascla, de tocinos... Molt interessant. 8 fulls, 150 x 205 mm, català. 
Doc.33
1789 Llibreta de notes de l'any indicat. Esment a bous emboscats i cobrament de quarteres de blat degudes. 1 full, 150 x 205 mm, català. 
Doc.34 
1789 Entrades i despeses de la col.lecta del blat de Mont-ral i de Cabrera, Capafonts i Farena. Esment a bous emprats per a la llauradura. 5 fulls, 150 x 205 mm, català.
Doc.35
05/101790 Venda de 100 cabres del mas d'en Pàmies. Valor de la venda. El parcer en controlava dues terceres parts. També consta venda de borrecs. 4 fulls, 150 x 205 mm, català. 
Doc.36
01/05/1791 Pere Fort, batlle, amb consentiment dels regidors, mana publicar pregó que prohibeix els pastors de bestiar de pèl deixar entrar els ramats en llocs de pinarets negres tendres i tallades d'alzines. Pena de 30 rals la primera i segona vegada i en cas de tercer cop, el pastor tres dies al cep. Un particular contravingué el ban i insultà el batlle. 1 full (i 1 de blanc), 215 x 295 mm, català.
Doc.37
03/01/1792  Rebut estès pel col.lector Voltes en favor dels membres de la Univ. de Mont-ral. 75 x 105 mm, català. 
Doc.38 
1793 maig-juny Josep Fort i Jme. Foraster, de Mont-ral, han comprat un ramat de borrecs de 112 caps. Quantificació de la despesa. 1 full, 155 x 215 mm, català.
Doc.39
09/11/1793 Memorial de les vàlues del terme de Mont-ral per pagar la quístia i altres despeses baronials i reials. Capitació. 2 fulls, 155 x 215 mm, català. 
Doc.40 
25/04/1794 Llevador dels censos i rendes que el comte de Prades percep del lloc i terme de Mont-ral, segons el capbreu de 1789. En la data expressada, Joan Ravascall, BG del Comtat, especifica com s'han de repartir 3 gallines de censos. 8 fulls, 150 x 215 mm, català.
Doc.41
22/05/1794 Des de Montblanc, en relació amb la lleva de soldats per a la Guerra Gran. 1 full (i 1 de blanc), 205 x 150 mm, català.
Doc.42
22/05/1794 Rebut de la pensió de censal de 12 ll. en favor de Josep Anton de Vidal i de part del Comú. 1 full, 155 x 205 mm, català.
Doc.43 
15/07/1794 Llista de les persones útils per al servei del sometent de Mont-ral, des de 15 fins a 60 anys: de 15 a 40 i de 40 a 60. 2 fulls, 220 x 310 mm, castellà.
Doc.44

28/02/1795 12/03/1795

Dues certificacions que avalen l'epilepsia del fill major de Pere Fort, batlle de Mont-ral: no pot fer servei d'armes. 1 full, 130 x 195 mm, català. 
Doc.45
10/05/1795 Joan Gomes, d'Alcover, rep de Pere Fort, batlle de Mont-ral, 1 ll. 10 ss. pels treballs de fer les llistes de la taxa general de Defensa i terça del cadastre. 1 full, 155 x 215 mm, català.
Doc.46 
01/06/1795 Repartiment individual del cadastre per tal de cobrar la primera terça. Nom de les persones i quantitat a pagar. 2 fulls (i 2 de blancs), 155 x 215 mm, català. 
Doc.47
25/06/1795 De Josep Soquer a Pere Fort. Sobre les batudes de blat i d'ordi, la primera encara no iniciada. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, català. 
Doc.48
27/07/1795 Rebuda de la part convinguda per un arbitri. 1 full, 155 x 215 mm, castellà.
Doc.49 
1796 Memorial per cobrar el cadastre del 1796. Individuació i capitació. 2 fulls, 155 x 215 mm, català.
Doc.50 
1796 juny.  Citen a la Sala del Crim els fills i consort de Pere Fort. 1 full, ? ?, castellà (molt malmès).
 
| inici | | avançar |