Associaciˇ Cultural Baixa Segarra Santa Coloma de Queralt

 

MOSTRA DEL FONS DE PERGAMINS JOAN BALCELLS

Document 2

Pergamí, 52 x 36 cm. 
Joan Pedró i Vicenç Pedró, fill, pagesos, i Margarita, muller de Vicenç, de la Pobla de Carivenys (clarivench, al doc.) parròquia d'Aguiló, venen perpètuament a Simó Bover i els seus, de la parròquia d'Aguiló, una peça de terra o sort, amb entrades i eixides, drets i pertenences, que els Pedró tenen al terme d'Aguiló, partida el domenge del senyor. 
Afrontacions: d'una part amb Joan (sic) i d'altra amb el camí que va d'Aguiló a la Portella i d'altra amb Joan Ros, tots pagesos d'Aguiló. 
Es té pel baró Guerau de Queralt, senyor del lloc, i sota el seu domini i alou, al cens d'una mitgera i un punyeró de forment, pagadors cada any per Sta. Maria d'agost. 
Preu: 12 ll. 10 ss. barna. 
Al lloc d'Aguiló, baronia de Queralt, 4 de maig de 1511. 
Testimonis: Bernat Ninot, pagès, del mas d'en Ninot, parròquia d'Aguiló, i Joan Colom, pannorum pator, de Santa Coloma. 
Signatura original de Guerau de Queralt, qui fa valdre els seus drets per raó de senyoria. 
Signum de Llorenç Ninot, prevere i vicari de l'església del "castri" d'Aguiló, regent l'escrivania del lloc pel Nicolau Bages, prevere, rector i notari públic del dit lloc. 
Apoca per la totalitat del preu. 
Testimonis: els mateixos. 

| retrocedir | | avanšar |